left_wing.gif
 
 
 
 
  • 오늘
    1,234
  • 어제
    1,405
  • 전체
    1,787,373

Hi There! I'm Teacher Katrina! I took Bachelor of Secondary Education Major in English in Angeles University Foundation. I teach English to Koreans and Japanese students for 4 years now. If you want to learn English in fun and easy way, just enroll in my class! See you!

본 강사는 연속 예약을 받습니다. 연속예약이란?
연속 예약이란,

중간에 빠지는 수업이 없이 예약과 취소 하는 것을 말합니다.

예를 들어 한달 예약을 했는데, 중간에 수업을 취소하려고 한다면, 맨 끝에서 부터 취소를 해야합니다.

[X] 닫기
~
Mon
03/27
Tue
03/28
Wed
03/29
Thu
03/30
Fri
03/31
Mon
04/03
Tue
04/04
Wed
04/05
Thu
04/06
Fri
04/07
Mon
04/10
Tue
04/11
Wed
04/12
Thu
04/13
Fri
04/14
Mon
04/17
Tue
04/18
Wed
04/19
Thu
04/20
Fri
04/21
전체
3:00 pm
25분
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
화니
3:30 pm
25분
bomi6
bomi6
bomi6
bomi6
bomi6
bomi6
bomi6
bomi6
bomi6
bomi6
bomi6
bomi6
4:30 pm
25분
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
sally
5:00 pm
25분
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
kyleh
5:30 pm
25분
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
TAEYA
6:00 pm
25분
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
jaewo
7:00 pm
25분
Wooju
Wooju
Wooju
Wooju
Wooju
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
7:30 pm
25분
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
Seras
8:00 pm
25분
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
ryan0
8:30 pm
25분
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
gong
9:00 pm
25분
Jenny
mun s
mun s
Jenny
Jenny
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
9:30 pm
25분
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
angel
10:00 pm
25분
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
faul
10:30 pm
25분
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
sera1
11:00 pm
25분
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
11:30 pm
25분
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@
ipkn@

상호 온라인영어 | 대표자명 송재호 | 사업자등록번호 615-90-87907 | 통신판매신고번호 2008-경남김해-0051
고객센터 TEL. 070-7893-1741 Email thruthesky@gmail.com | 주소 경상남도 김해시 한림면 신천리 284
업태 서비스 | 종목 온라인강의 | 개인정보관리책임자 송재호
(X) 닫기