left_wing.gif
 
 
 
 
  • 오늘
    766
  • 어제
    1,136
  • 전체
    1,933,151

Hello Students,

My name is Teacher Rica.I have been teaching English to Koreans for four years now.Learning English is fun because you will be able to communicate with other people..

Hope to see you in the class..^_^

본 강사는 연속 예약을 받습니다. 연속예약이란?
연속 예약이란,

중간에 빠지는 수업이 없이 예약과 취소 하는 것을 말합니다.

예를 들어 한달 예약을 했는데, 중간에 수업을 취소하려고 한다면, 맨 끝에서 부터 취소를 해야합니다.

[X] 닫기
~
Fri
07/28
Mon
07/31
Tue
08/01
Wed
08/02
Thu
08/03
Fri
08/04
Mon
08/07
Tue
08/08
Wed
08/09
Thu
08/10
Fri
08/11
Mon
08/14
Tue
08/15
Wed
08/16
Thu
08/17
Fri
08/18
Mon
08/21
Tue
08/22
Wed
08/23
Thu
08/24
전체
3:00 pm
25분
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
x:wit
3:30 pm
25분
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
dianl
4:00 pm
25분
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
5:00 pm
25분
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
Kate@
6:00 pm
25분
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
Tony2
6:30 pm
25분
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
jomin
7:00 pm
25분
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
7:30 pm
25분
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
dy030
8:00 pm
25분
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
8:30 pm
25분
aaa@t
aaa@t
aaa@t
aaa@t
aaa@t
aaa@t
aaa@t
aaa@t
aaa@t
aaa@t
aaa@t
aaa@t
aaa@t
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
9:00 pm
25분
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
9:30 pm
25분
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
taeyu
10:00 pm
25분
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
jhyol
10:30 pm
25분
err23
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
11:00 pm
25분
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
gjdud
11:30 pm
25분
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp
starp

상호 온라인영어 | 대표자명 송재호 | 사업자등록번호 615-90-87907 | 통신판매신고번호 2008-경남김해-0051
고객센터 TEL. 070-7893-1741 Email thruthesky@gmail.com | 주소 경상남도 김해시 한림면 신천리 284
업태 서비스 | 종목 온라인강의 | 개인정보관리책임자 송재호
(X) 닫기