left_wing.gif
 
 
 
 
  • 오늘
    568
  • 어제
    1,033
  • 전체
    2,091,726

Hello Students,

My name is Teacher Rica.I have been teaching English to Koreans for four years now.Learning English is fun because you will be able to communicate with other people..

Hope to see you in the class..^_^

본 강사는 연속 예약을 받습니다. 연속예약이란?
연속 예약이란,

중간에 빠지는 수업이 없이 예약과 취소 하는 것을 말합니다.

예를 들어 한달 예약을 했는데, 중간에 수업을 취소하려고 한다면, 맨 끝에서 부터 취소를 해야합니다.

[X] 닫기
~
Tue
05/01
Wed
05/02
Thu
05/03
Fri
05/04
Mon
05/07
Tue
05/08
Wed
05/09
Thu
05/10
Fri
05/11
Mon
05/14
Tue
05/15
Wed
05/16
Thu
05/17
Fri
05/18
Mon
05/21
Tue
05/22
Wed
05/23
Thu
05/24
Fri
05/25
Mon
05/28
전체
3:00 pm
25분
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
3:30 pm
25분
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
jhj10
4:00 pm
25분
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
hansO
5:00 pm
30분
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6:00 pm
25분
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6:30 pm
25분
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
7:00 pm
25분
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
yeong
7:30 pm
25분
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
ying0
8:00 pm
25분
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
sy032
8:30 pm
25분
jjw67
jjw67
jjw67
jjw67
jjw67
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
9:00 pm
25분
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
Hyeri
9:30 pm
25분
ejseo
ejseo
ejseo
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
10:00 pm
25분
93789
93789
93789
93789
93789
93789
93789
93789
93789
93789
93789
10:30 pm
25분
lee38
lee38
lee38
lee38
lee38
lee38
lee38
lee38
11:00 pm
25분
kjo38
kjo38
kjo38
kjo38
kjo38
kjo38
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
11:30 pm
25분
jmk35
jmk35
jmk35
jmk35
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

상호 온라인영어 | 대표자명 송재호 | 사업자등록번호 615-90-87907 | 통신판매신고번호 2008-경남김해-0051
고객센터 TEL. 070-7893-1741 Email thruthesky@gmail.com | 주소 경상남도 김해시 한림면 신천리 284
업태 서비스 | 종목 온라인강의 | 개인정보관리책임자 송재호
(X) 닫기